Information angående säkerhet och föreskrifter på SciFest

Kemikalier / Elföreskrifter

Gaser – Vätskor - Kemikalier

All användning av kemikalier måste anmälas till SciFest (namn, mängd, riskanalys) .

Inga brandfarliga , frätande eller giftiga kemikalier/gaser får införas eller förvaras i Fyrishovs lokaler utan skriftligt tillstånd. Etanol får endast förvaras i en 0,5l flaska åt gången i montern. Övrig mängd måste förvaras utanför lokalen.

Utställaren får under inga omständigheter lämna kemikalier obevakade under evenemangets öppettider

Vid utställning av fordon eller maskiner ska de ha tom tank (dvs max 5 liter drivmedel) samt låsbart tanklock. Bilbatterier skall också kopplas ur. Explosiva eller pyrotekniska varor är inte tillåtna inom utställningslokalen.

Elföreskrifter

Elcentraler får ej blockeras. Inkoppling till utställningslokalens fasta installationer skall utföras av SciFest upphandlade leverantör. Utställaren har tre eluttag vid respektive aktivitet till sitt förfogande. SciFest/Fyrishov har rätt att ta bort ej godkänd elutrustning.

Transport av Gods

Transport av gods

Gemensam transport av gods (arrangerad av SciFest för universitetsanknutna utställare) sker till SciFest den 20 september och från SciFest efter stängning den 23 september.

Mer detaljerad information kommer närmare eventet.

Tomemballage

Ska ej förvaras i montern, utan ställs/förvaras på anvisade platser eller i egen bil.

Monter och utrustning

Ansvar vid stöld eller olycka

All egen utrustning/gods som finns i utställarens monter eller i lokalen, är utställande forskare/företag ansvarig för. Inhyrd utrustning från Fyrishov, Eventkraft eller Workman har utställande forskare/företag och beställaren av utrustning ansvar för, tills dess att leverantörens personal tagit emot utrustningen från montern.

Högtalare / ljud

Högtalare får inte användas så att de stör andra utställare. Störande ljud från maskiner i monter kan få stängas av om de stör andra utställare för mycket.

Städning efter SciFest

När aktiviteten lämnas av utställaren ska endast möbler finnas kvar. Skyltar och annat som hängts upp skall nermonteras, inkl snöre/vajer. Golv städas från större skräp och eventuell tejp tas bort. Sopor skall ställas eller kastas på anvisade platser. Detta ansvarar utställaren för.

Brandlarm / Olycka / Utrymning

Brand/Olycka

Om det uppstår en akut brand/olycka.

  1. RÄDDA dig själv och människor som är i fara och utrym lokalen på säkraste sätt bort från faran. (Flytta inte på en skadad person om du inte måste.)
  2. VARNA omgivningen om vad som hänt och be om hjälp.
  3. LARMA – utlös automatiskt brandlarm via larmknapp och/eller ring 112 och svara på SOS-operatörens frågor.
  4. SLÄCK om du kan, med brandsläckare, stäng dörrarna till elden, begränsa spridning.

Brandlarm

I samtliga lokaler finns automatiskt brandlarm. All form av rök (rökmaskin, rökning, pyroteknik, svets, tomtebloss mm) är förbjuden inomhus. All form av brandfarlig vätska (exvis etanol) eller öppen eld/låga måste godkännas av SciFest projektledning.

Säkerhet/nödutgångar

Det är inte tillåtet att blockera utrymningsvägar eller skymma nödutgångsskyltar, utrymningsdörrar, brandredskap och larmtryckningsknappar. Detta gäller både innanför och på utsidan av dörren.

Titta i förväg var närmsta nödutgång (gröna skyltar), och brandsläckare finns och hur de fungerar. Hela nödutgångens bredd skall vara fri minst 5 meter framåt. Om man placerar föremål utanför monterytan skall detta godkännas av SciFest projektledning, eftersom gångens bredd då minskas och utrymningsvägen blir smalare.

Utrymning/Återsamlingsplats

Vid brandlarm (klockor som ringer) eller olycka, måste lokalerna utrymmas via nödutgångarna, eller entrén om detta går. En röst från högtalarsystemet instruerar besökarna samtidigt som SciFest funktionärer leder utrymningen.

Återsamlingsplats för gäster och utställare är på parkeringsplatsen utanför SciFest huvudentré samt vid Eventtorget utanför korridoren till hall F. Ingen får gå in i byggnaden/lokalerna förrän brandkåren eller personal från Fyrishov har godkänt detta.

Senast uppdaterad: 2023-06-09